แบ่งปัน

กิจกรรม ปฎิบัติการ ครั้งที่ 1 “สร้างสรรค์สื่อเพื่อสรรค์สร้างผู้นำแห่งอนาคต” ที่เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสื่อวิชาชีพในท้องถิ่น นักผลิตสื่อภาคพลเมือง นิสิตนักศึกษา และนักพัฒนาท้องถิ่น  1913259_869945689705712_4514133570491861954_o 1960856_869944846372463_1653081646530086717_o 10418348_869944369705844_1536826384813399448_n 1909259_869944166372531_589736788846732264_o 997089_883929131618617_951533355171663394_n 10359559_883929098285287_263535108766281382_n 10689594_550777101719169_8682548476216510308_n 10400771_868751093158505_657488981943782980_n 1396858_868753586491589_8259849384990077051_o 10714566_868752863158328_2639693685091172584_o 10631083_868751466491801_3939468437700364738_oโดยมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาร่วมกับองค์กรภาคี คือ 1) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2) มหาวิทยาลัยพะเยา 3) สถาบันปวงผญาพยาว จ.พะเยา 4)สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ดำเนินการ โครงการ “การสื่อสารเพื่อสร้างจินตนาการใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” ที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสรรหา “ผู้ผลิตสื่อ” ที่พร้อมถูกท้าทายด้วยโจทย์การผลิตสื่อที่ชอบและถนัด เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ “สภาะการนำแห่งอนาคต” ที่เน้นความหลากหลายของภาวะการนำแบบรวมหมู่ ของ “คนต้นเรื่อง” ที่มีจิตสำนึกและความประพฤติที่ซื่อตรง มุ่งประโยชน์สุขของส่วนรวม ทั้งสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างมีพลัง ทั้งในระดับบุคคล องค์กร สังคม เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ เพื่อให้สื่อที่ผลิตนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้พลังการนำ เกิดขึ้นในหมู่พลเมืองที่หลากหลาย สร้างพลังการนำร่วม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

 

แบ่งปัน