แบ่งปัน

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จัดการประชุมใหญ่เครือข่ายสื่อพลเมือง เป็นประจำทุกปลายปี เพื่อเป็นพื้นที่ให้เครือข่ายสื่อฯ ที่ทำงานร่วมกันได้มาพบปะแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ทำงานสื่อ ร่วมกันวางแผนที่จะทำงานร่วมกันในหมู่เครือข่ายเอง และไทยพีบีเอสในปีต่อๆ ไป โดยแต่ละปีจะกำหนดกิจกรรมที่เป็นหัวข้อสำคัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ได้เรียนรู้

ในช่วงเริ่มต้น เครือข่ายสื่อพลเมืองที่มาร่วมงานจะเป็นกลุ่มนักข่าวพลเมือง ที่เป็นคนทำสื่อในชุมชน และเจ้าของประเด็นที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้การสื่อสารผ่านการฝึกอบรมทักษะการทำสื่อร่วมกัน ชื่อของงานในยุคนั้นคือ “ร้อยฝัน ปั้นอนาคต นักข่าวพลเมือง” ต่อมา มีการขยายงานไปกับเครือข่ายเชิงประเด็นทางสังคมมากขึ้น เนื่องจากมีการสร้างกลไกการทำงานร่วมจากระดับภูมิภาค หัวข้อการประชุมในปีที่ 2 จึงว่าด้วยเรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” ปีต่อมาการทำงานขยายผลไปยังกลุ่มผู้ผลิตอิสระภาคประชาชน กลุ่มนักศึกษาและมีการทำงานกับสถาบันการศึกษาที่มีจิตสาธารณะ จึงใช้ชื่องานว่า “พลังสื่อมือสมัครใจ” สำหรับปี 2557 จากการทำงานตลอดทั้งปีพบว่า ด้วยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงระบบแพร่ภาพสัญญานโทรทัศน์จากอนาล็อคสู่ดิจิตอล มีผลให้เกิดความสนใจของคนทำสื่อภาคประชาชนถึงแนวทางก่อกำเนิดของทีวีชุมชนมาก หัวข้อการประชุมใหญ่ของปีนี้จึงเป็นการมาร่วมกันเติมความรู้เกี่ยวกับทีวีชุมชน ด้วยหัวข้อ “เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน เรียนรู้เพื่อก้าวสู่สื่อสาธารณะชุมชน”

2014_prachumsuuephlemuueng_1446-2

2014_prachumsuuephlemuueng_1344-2

2014_prachumsuuephlemuueng_1564

2014_prachumsuuephlemuueng_1529

2014_prachumsuuephlemuueng_1458

2014_prachumsuuephlemuueng_1432

2014_prachumsuuephlemuueng_1376

2014_prachumsuuephlemuueng_1446

รูปแบบงาน

ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ลักษณะ คือ

1. การรับฟังปาฐกถาหัวข้อสำคัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน

2 .การแสดงผลงานสื่อพลเมือง สื่อชุมชนที่พัฒนาศักยภาพร่วมกับไทยพีบีเอส

3 .วงเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

4. การวางแผนการทำงานร่วมกันในปีต่อไป

ผู้ร่วมงาน

ประมาณ 200 คน เป็นตัวแทนเครือข่ายนักข่าวพลเมือง ผู้ผลิตอิสระ ผู้ผลิคสื่อชุมชนที่จะพัฒนาตนเองสู่การทำทีวีชุมชน สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่สนับสนุนการก่อเกิดการพัฒนาสื่อสาธารณะจากพื้นที่ภูมิภาค ผู้ที่สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน

รูปแบบงานปี 2557

ช่วงเวลานี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญานโทรทัศน์จากอนาล็อคสู่ดิจิตอล และประเด็นที่เครือข่ายสื่อให้ความสนใจคือการปรับตัวของสื่อพลเมืองในยุคดิจิตอล จึงเรียนเชิญ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ปาฐากถาพิเศษ “อนาคตทีวีชุมชนกับสังคมไทย”

จากนั้นจะเป็นพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสกับ 9 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อสาธารณะระดับชุมชนและมาร่วมหนุนเสริมผลิตบุคลากรและพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อชุมชนให้เกิดทักษะการผลิตสื่อที่มีแนวคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีความแข็งแรงในการดำเนินงาน เพื่อเติบโตสู่การเป็นทีวีชุมชนได้ในอนาคต

สำหรับวงสนทนาในช่วงบ่าย เป็นการ”เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน เรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อก้าวสู่สื่อสาธารณะชุมชน” แบ่งปันประสบการณ์การเริ่มต้นทำทีวีชุมชนของ 2 พื้นที่นำร่องคือ พะเยาทีวีชุมชน และทีวีชุมชนอุบลราชธานี ที่ไทยพีบีเอสได้ไปหนุนเสริมให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และมีนักวิชาการด้านสื่อดิจตอลมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากต่างประเทศ ตลอดจนตัวแทน กสชท มาร่วมให้ข้อมูลถึงแนวทางของก้าวต่อไปของทีวีชุมชน วิทยากรประกอบด้วย

-คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

-ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่

-ตัวแทนพะเยาทีวีชุมชน คุณชัยวัฒน์ จันทิมา ผู้ประสานงานสถาบันปวงผญาพยาว และ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

-ตัวแทนทีวีชุมชนอุบลราชธานี คุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข และอาจารย์ทรงพล อินทเศียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากนั้นเครือข่ายผู้ร่วมงานจะได้แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและเสนอแผนการทำงานร่วมระหว่างกัน กับไทยพีบีเอส และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนให้เกิดสื่อสาธารณะชุมชนในอนาคต ซึ่งจะมีการมานำเสนอต่อวงประชุมใหญ่ในวันรุ่งขึ้น (27 พฤศจิกายน 2557)

ข้อมูลจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/6459