แบ่งปัน

เสื้อกว๊านพะเยาเรารักกัน

         ทำไม…เราต้องร่วมกันออกเดินเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น้ำอิง

แม่น้ำอิง เป็นแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกิดจากการไหลรวมของลำห้วยหลายสาขาไหลลงสู่หนองเล็งทรายและกว๊านพะเยา ผ่านอำเภอเมือง ภูกามยาว ดอกคำใต้และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และอำเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ รวมระยะทางประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร

IMG_7090            จากการสำรวจข้อมูลในเขตลุ่มน้ำอิงมีชุมชนท้องถิ่นได้ทำการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๕ ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การอนุรักษ์พันธุ์ปลาในกว๊านพะเยา การจัดการเหมืองฝาย เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มน้ำอิง และการจัดการป่าชุมชนและป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง ซึ่งเป็นการทำงานที่มองภาพองค์รวมของทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สิ่งที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเด่นชัดของลุ่มน้ำอิง คือ การตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำหมู่บ้านอย่างน้อย ๖๓ หมู่บ้านตลอดลุ่มน้ำทั้งตอนบนตอนกลางและตอนล่าง เป็นความสำเร็จที่พิสูจน์อย่างชัดเจนของการเพิ่มทั้งชนิดพันธุ์ปลาและจำนวนประชากร จากการสำรวจชนิดพันธุ์ปลาพบว่า พันธุ์ปลา ๑๐๙ ชนิด เป็นปลาท้องถิ่น ๙๒ ชนิด และปลาต่างถิ่น ๑๗ ชนิด

แต่ทว่า, ในรอบหลายปีที่ผ่านมาแม่น้ำอิงและกว๊านพะเยาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆมากขึ้น เช่น คุณภาพน้ำ   การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ำ ทั้งจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะการลดจำนวนลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่นภัยพิบัติทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมจากการบริหารจัดการน้ำการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำลดลง รวมถึงการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงบริเวณปากแม่น้ำอิง ดังนั้นการดำรงและฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มจากตนเอง ชุมชนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และขยายใหญ่ให้เห็นภาพรวมร่วมกันด้วยการเชื่อมร้อยให้เป็นเครือข่ายที่เข็มแข็ง อันมีจุดหมายที่จะอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตลุ่มน้ำอิงด้วยกัน

สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง เป็นองค์กรชาวบ้านที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิงบนฐานวิถีชีวิต นิเวศวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านกลไกการทำงานในแบบคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง ในวาระนี้จึงได้จัดกิจกรรม “ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-แม่น้ำอิง” ขึ้น

IMG_7699

            วัตถุประสงค์      เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำอิง และสร้างสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการธรรมยาตรา ภาวนา รักษาศีล รักษาธรรมชาติ อีกทั้งเป็นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและความเข็มแข็งของสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

รูปแบบของกิจกรรม ได้แก่การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การเดินธรรมยาตรารอบกว๊านพะเยา การจัดแสดงนิทรรศการ และฉายสารคดีเวทีพูดคุยเสวนา/ธรรมะเสวนา พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา

           ระยะเวลา          วันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

            กลุ่มเป้าหมาย พระภิกษุสามเณร เครือข่ายธรรมยาตรา เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา เครือข่ายป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปประมาณ ๓๐๐ คนIMG_7089

อนึ่ง“ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-แม่น้ำอิง” เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของภาคประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ และเจ้าอาวาสวัด ศรีโคมคำ / พระเทพญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา / พระราชปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส ได้แก่ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / นายวรวิทย์ บูรณะศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา / ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า / นายจรัส สุทธิกุลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดพะเยา / พลตรีชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา / นายอำเภอเมืองพะเยา

องค์กรร่วมจัด ได้แก่ คณะสงฆ์ จังหวัดพะเยา / วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง / สำนักวิชาการ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา/คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   /ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดพะเยา / ชลประทานจังหวัดพะเยา / จังหวัดทหารบกพะเยา / มูลนิธิศึกษาสงเคราะห์ศาสนทายาท / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา / องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น / เทศบาลตำบลบ้านสาง/เทศบาลตำบลสันป่าม่วง / เทศบาลตำบลบ้านต๋อม/เทศบาลตำบลแม่กา / กลุ่มฮักบ้านเกิด /เครือข่ายอาสาสมัครรักษ์กว๊านพะเยา / สถาบันปวงผญาผยาว/เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ/สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา / เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา / เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา /สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา / ชมรมพะเยาโฟโต้คลับ / สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

องค์กรสนับสนุน คือ สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต / สถาบันลูกโลกสีเขียว / สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา / กลุ่มฮักบ้านเกิดพะเยา / มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าเพื่อการกุศล

ขอขอบคุณผู้เข้่าร่วมกิจกรรมทุกท่านและติดตามเพจ“กว๊านพะเยาทำให้เรารักกัน”

 

 

กำหนดการ

“ธรรมยาตรา ฮักกว๊านพะเยา”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๑.๓๐ น.          พระสงฆ์ฉันเพล และผู้เข้าร่วมรับประทานอาหาร ที่ศาลาปฏิบัติธรรม

๑๓.๓๐ น.         พิธีเปิด โดย พระเทพญาณเวที รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตพะเยา

กล่าวรายงาน โดย นายถนอม อุตมะ ประธานสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

๑๔.๐๐ น.          พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการบริการวิชาการแก่ชุมชน กับ มจร.พะเยา

๑๔.๓๐ น.         ปาฐกถานำเรื่อง “ธรรมะกับธรรมชาติ” โดย พระราชปริยัติ ผอ.สำนักวิชาการ มจร.พะเยา

๑๕.๓๐ น.         เวทีสาธารณะ “สภาประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำอิง”

๑๗.๐๐ น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.          ชี้แจงความเป็นมากิจกรรมธรรมยาตรา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย

๑๙.๐๐ น.          เสวนาธรรม “ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-ลุ่มน้ำอิง”

โดย คณะพระอาจารย์จาก มจร. พะเยา แล้วพักผ่อน

วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๐๖.๐๐ น.          ลั่นฆ้อง พระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต และธรรมยาตราจากวัดศรีโคมคำ

เลียบถนชายกว๊านพะเยา ถึงวัดแม่ต๋ำป่าลานคำ

๐๘.๐๐ น.          ฉันเช้าและรับประทานอาหารเช้า ณ วัดแม่ต๋ำป่าลานคำ

๐๙.๐๐ น.          ธรรมยาตราจากวัดแม่ต๋ำป่าลานคำถึงบ้านฮ่องไฮ

๑๑.๓๐ น.          ฉันเพล และพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โบราณสถานบ้านฮ่องไฮ

บอกกล่าวเรื่องเล่า “เมืองเก่า ฮ่องไฮ” โดย ผู้นำและตัวแทนชุมชนฮ่องไฮ

๑๓.๐๐ น.          ธรรมยาตราจากโบราณสถานบ้านฮ่องไฮ ถึงเขตอนุรักษ์ป่าไคร้ บ้านแม่ใสเหล่า ต.แม่ใส

บอกกล่าวเรื่องเล่า “การอนุรักษ์ป่าไคร้” โดย ผู้นำและตัวแทนชุมชนฮ่องไฮ

๑๔.๓๐ น.         ธรรมยาตราจากบ้านแม่ใสเหล่า ต.แม่ใส ถึงท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ต.บ้านตุ่น

๑๖.๐๐ น.          พักผ่อน ชมนิทรรศการ / ดื่มน้ำปานะ /รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.          ทำวัตร สวดมนต์เย็น จุดบั้งไฟดอก/ ชมภาพธรรมยาตรา และสารคดีแม่น้ำอิง

เล่าเรื่องมะเก่า “วิถีคนและชุมชนรอบกว๊านพะเยา” แล้วพักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๐๖.๓๐ น.          พระสงฆ์ออกบิณฑบาตตามชุมชนรอบกว๊านพะเยา

๐๘.๐๐ น.          ฉันเช้าและรับประทานอาหารเช้า ที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว

๐๙.๐๐ น.          ทำพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

กล่าวรายงานโดย นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

๑๐.๓๐ น.          ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา

๑๑.๐๐ น.           ฉันเพลและรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.          ธรรมยาตราจากท่าเรือโบราณ ถึงหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว   พักดื่มน้ำปานะ

๑๔.๓๐ น.         เล่าเรื่อง “การอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสันหนองเหนียว” โดย ผู้นำและตัวแทนชุมชนฮ่องไฮ

๑๕.๐๐ น .         ธรรมยาตราจากหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว ถึง สะพานขุนเดช

๑๖.๐๐ น.          เล่าเรื่อง “ประวัติขุนเดชและสะพานขุนเดช” โดย ผู้นำและตัวแทนชุมชนฮ่องไฮ

๑๖.๓๐ น.          คณะธรรมยาตรา เดินทางถึงวัดศรีโคมคำ พระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสฯ

กล่าวปัจฉิม และไหว้พระรับศีล เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม