เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Aปวง-384x1024

 

ความเป็นมา

จังหวัดพะเยา มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 900 ปี ปรากฏหลักฐานด้าน โบราณคดีและเอกสารบันทึกมากมาย โดยเฉพาะจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมอย่างต่อ เนื่องของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความ รุ่งเรืองที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองพะเยาอย่างชัดแจ้ง

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ ถือเป็นปราชญ์ท้องถิ่นต้นแบบ ของเมืองพะเยา ที่ทำงานด้านการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น มีผลงานเขียน บันทึก รวบรวมหลักฐาน ไว้อย่างเป็นระบบและมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการจัดพิมพ์หนังสือเป็นเล่ม และจัดสร้างหอ วัฒนธรรมนิทัศน์ ก่อคุณค่าและยังประโยชน์อเนกอนันต์ต่อคนรุ่นหลังได้เชื่อมต่อรากเหง้าทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตนเองอย่างเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ยังมีความ จำเป็นที่จะต้องรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้มีความต่อเนื่องและสามารถนำมาปรับใช้ กับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ที่ผ่านมายังไม่มีบุคคล สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรใด ทำหน้าที่ในด้านในอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังค้นพบว่ามีงานวิจัย เอกสารความรู้ ท้องถิ่น ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง อีกจำนวนมากที่ผลิตจากบุคคลภายนอก แต่ยังไม่มีการเก็บ รวบรวมไว้เป็นเป็นระบบ

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2552 ตัวแทนนักวิชาการ นักพัฒนา นักธุรกิจ สื่อมวลชน คณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ จึงปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรจะสามารถต่อยอดความคิด และงานของพระ อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ ในด้านที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ในโอกาสที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฎ และดุษฎีบัณฑิตจากสถาบัน การศึกษาหลายแห่ง และเพื่อเป็นการสืบทอดแนวคิดแนวทางในการสร้างองค์ความรู้แก่ท้องถิ่น ทางคณะผู้ก่อตั้งเบื้องต้น จึงได้ตั้ง “สถาบันปวงผญาพยาว” ขึ้น

เป้าหมาย

การจัดระบบองค์ความรู้และเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น เผยแพร่ สื่อสารองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สาธารณะ และนำองค์ ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นเมืองพะเยา และลุ่มน้ำอิง-โขง

ยุทธศาสตร์การทำงาน
ระดับพื้นที่ โดยการสร้างการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ การให้การศึกษา การถอดองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน และองค์กรชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ท้องถิ่น มาใช้การพัฒนาที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น

ระดับพื้นที่สาธารณะ โดยการสร้างให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ในประเด็น ต่างๆ กับองค์กร และเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดพะเยา และลุ่มน้ำอิงโขง เพื่อให้สังคมเกิดการ เรียนรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ นโยบายท้องถิ่น และนโยบายสาธารณะ

ระดับนโยบาย โดยการรวบรวม ติดตาม และให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น พะเยา และลุ่มน้ำอิงโขงที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

แผนการดำเนินงาน

• แผนงานด้านศูนย์ข้อมูลความรู้ท้องถิ่น
• แผนงานด้านการวิจัยท้องถิ่น
• แผนงานด้านการมีส่วนร่วมประเด็นสาธารณะ • แผนงานด้านสื่อสารสาธารณะ

แนวทางการทำงาน

1.ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น รวบรวมงานวิจัย หนังสือ เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพะเยา และลุ่มน้ำอิง-โขง จัดทำให้เป็นระบบทั้งเก่าและใหม่ พร้อมเปิดให้บริการค้นคว้าได้

2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพะเย และลุ่มน้ำอิง-โขง เพื่อ นำไปสู่ก ารกำ หนดดา้ นนโยบายและเป็นทางออกสำ หรับการแกป้ ญั หาในประเดน็ ตา่ งๆ ของทอ้ งถนิ่ 3.งานสื่อสารสาธารณะ ผลิตสื่อ รณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู้ท้องถิ่น ให้ง่ายต่อการเข้า ถึงในกลุ่มประชาชน และผู้สนใจ ตลอดจนเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อทางเลือกอื่นๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ได้อย่างง่ายและถูกต้อง 4.เวทีสาธารณะ โดยการจัดเสวนาท้องถิ่น นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 5.งานเชิดชูผญาพยาว (คนเด่น) โดยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคคล องค์กร เครือข่าย ประชาชน นักวิชาการที่ทำงานวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในท้องถิ่น ในรูปแบบที่เป็นวิชาการ และไม่เป็นวิชาการก็ได้ โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน จัดพิมพ์รูปเล่ม หรืออื่นๆ ตลอด จนมอบรางวัล “ปวงพญาพยาว” อาทิ ผญาเมือง (ข้าราชการ/ผู้นำองค์กรท้องถิ่น) ผญาบ้าน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ผญาละอ่อน (เยาวชน/คนรุ่นใหม่ที่มีผลงานด้านวิจัย/เขียนหนังสือ) ผญาแก่(ผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในชุมชน) ผญาแม่ญิง (ผู้หญิงที่มีบทบาทในงานพัฒนา) เป็นต้น 6.งานประสานความร่วมมือ กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นพะเยา

7.งานจิตอาสา/อาสาสมัคร โดยเปิดโอกาสให้คนทุกรุ่น ทุกวัยที่มีหัวใจอาสามาพัฒนาท้องถิ่นพะเยาร่วมกับสถาบันฯ ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ โดยใช้ความสามารถ ทักษะของ ตนเองที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประสานงานเครือข่าย

ปวงผญาพยาวผลงาน1
ปวงผญาพยาวผลงาน2 ปวงผญาพยาวผลงาน3 ปวงผญาพยาวผลงาน4
ปวงผญาพยาวผลงาน5
ปวงผญาพยาวผลงาน6
ปวงผญาพยาวผลงาน8 ปวงผญาพยาวผลงาน9

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้