บทความล่าสุด

ชมย้อนหลังธรรมนูญกว๊านพะเยากับชาวประมง

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันปวงผญาพยาว สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา มูลนิธิฟรีดริชเนามันในประเทศไทย สาขารัฐศาสตร์ มจร.วิทยาเขตพะเยา และเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะธรรมนูญกว๊านพะเยา ในบ่ายวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๐ ...ในเวทีนี้ เราจะถ่ายทอดสด ผ่านเพจข่าวพะเยาทีวี https://www.facebook.com/phayaotv และเครือข่ายด้วย ชมย้อนหลัง https://www.facebook.com/phayaotv/videos/1417822304925515/

พะเยาและแขวงไซยะบุลีลงนามความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค.60 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พ.ต.ต.สงวน โรงสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในด้านต่างๆดังนี้ 1.รักษาความสงบและอำนวยความปลอดภัยตามแนวชายแดน 2.ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนและการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าออกบริเวณชายแดน 3.ความร่วมมือในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร-บ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล ภายในปี 2560 4.ความร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุม คุมขัง 5.ความร่วมมือด้านแรงงาน 6.ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 7.ด้านเศรษฐกิจและการค้า 8.ด้านสาธารณสุข 9.ด้านศิลปะ...

สนามบินพะเยา ความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับ…?

กระแสปลุกให้คนตื่นมารับ “ฝัน” ประเด็นสนามบินพะเยา หรือ ท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา ได้รับการขานตอบเป็นระยะ ...พะเยาทีวีชุมชน ได้ติดตามความคืบหน้าล่าสุด  ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพียง “การศึกษา” โดยก่อนหน้านั้น ปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการศึกษา ในชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา” และปลายปี  2559  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  ก็ได้ทำการศึกษาต่อในชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พะเยาทีวีชุมชน ได้เข้าพูดคุยกับ นางพิมลพร  เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โดยได้รับแจ้งความคืบหน้าว่า ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โดยตนเองและ ดร.อดิศร เรือลม นักผังเมืองชำนาญการ ผู้ร่วมกันศึกษา จะขอเปิดเผยรายละเอียดของผลการศึกษาทั้งหมดในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ มีประเด็นที่ตั้งน่าสนใจไว้ดังนี้ คือ 1.พื้นที่ให้บริการ  อันหมายถึง จุดที่ตั้งและการเดินทางเข้าถึงสนามบิน 2.จำนวนผู้ใช้บริการ ...

งานวันคนพิการพะเยาเน้นความเท่าเทียม

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดมีการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยมีหัวข้อการจัดงาน “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วน...

ข้อท้าทาย… ธรรมนูญกว๊านพะเยาต่อการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพะเยามายาวนาน โดยกว๊านพะเยา ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายด้าน อาทิ การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  เพื่อการประมง  เพื่อการเกษตร  เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับผลประโยชน์ร่วมกัน  ท่ามกลางปัญหาที่สั่งสมมาตลอด 80 ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม  น้ำเน่าเสีย  สารพิษ  จำนวนและชนิดของปลาที่ลดลง  สร้างความเหนื่อยยากต่อการแก้ไข และนำไปสู่ขัดแย้งเป็นระยะ  จนยากที่จะหาทางออก ..... 2554  สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันปวงผญาพยาว ได้จัดเวทีสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา   ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน   ศึกษากรณีชุมชนรอบกว๊านพะเยา   โดย มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกว๊านพะเยาทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นปัญหาร่วม และข้อเสนอที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 3 ด้านคือ 1) ระบบนิเวศกว๊านพะเยา 2) ระบบบริหารจัดการกว๊านพะเยา และ3) การสร้างจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์กว๊านพะเยาร่วมกัน โดยในประเด็นที่...

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ส่งมอบกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา

นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ส่งมอบกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในการให้บริการช่วยเหลือประชาชน สังคม และชุมชน ในด้านต่าง ๆ นั้น ทางสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประกอบและติดตั้งกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา เนื่องด้วยกว๊านพะเยาประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2558 ที่ผ่านมาทำให้บริเวณรอบตลิ่งในกว๊านตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นและกระจายเป็นบริเวณกว้าง ต่อมาในปี 2559 ได้เกิดน้ำท่วมจึงทำให้วัชพืชถูกน้ำท่วมขังตายและเน่าเปื่อย ส่งผลให้คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ทำให้ปลาที่มีความต้านทานต่ำตายลงบางส่วน จังหวัดพะเยาจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการจัดทำกังหันน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกว๊านพะเยา ภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมี นางสาวจุฬาสินี...