วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้บรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ