ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีประวัติการก่อตั้งชุมชนมายาวนานกว่าสองร้อยปี โดยย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองน่าน อาศัยไชยภูมิสำคัญในการสร้างบ้านแปงเมือง ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มเป็นที่นาที่ไร่เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ที่ซึ่งราบลุ่มนี้ ตั้งที่อยู่กลางระหว่างภูเขาดอยยาวด้านตะวันออก แม่น้ำอิงและป่าหนองน้ำด้านตะวันตก
สำหรับป่าหนองน้ำ ที่มีพื้นที่ประมาณ ๓,๐๒๑ ไร่ เป็นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ มีหนังสือรับรองเป็น นสล. ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ ถูกกำหนดไว้ใช้เป็นของหน้าหมู่ในชุมชน มี ๑๒ หนอง และมีวังน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาศัยวางไข่ที่สำคัญของปลาเช่นเดียวกับหนองอีกว่า ๕ / ๖ แห่ง
จากการสำรวจของชาวบ้านเบื้องต้น พบพรรณไม้กว่า ๗๒ ชนิด พืชสมุนไพร ๒๗ ชนิด เห็ด หน่อไม้ อาหารป่า แมลง นก และสัตว์ป่า อีกจำนวนมาก
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านตำบลบุญเรืองเห็นความสำคัญของป่าชุ่มน้ำผืนนี้เป็นอย่างยิ่ง หากนำไปใช้ก่อสร้างนิคมอุสาหกรรมตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากท่าทีของรัฐยังดื้อดึงต่อไป การต่อสู้ของชาวตำบลบุญเรือง ก็คงส่งเสียงดังขึ้น ดังขึ้น ต่อไปอย่างแน่นอน