คำประกาศพะเยาทีวีชุมชน

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สถาบันปวงผญาพยาว จึงร่วมมือกับเครือข่ายเริ่มศึกษาและทดลองทำทีวีในจินตภาพของชุมชนขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ มาโดยลำดับ
ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ผลิต ผู้ชม ผู้กำกับดูแล และผู้ให้การสนับสนุน

มีการฝึกอบรมนักข่าวพลเมือง การฝึกทักษะการผลิตรายการต้นแบบ การประชุมเสวนา การสร้างความรู้ความเข้าใจ การตั้งคณะกรรมการก่อตั้ง การสร้างเครือข่าย และการผลักดันเชิงนโยบาย
ผลของการขับเคลื่อน เราค้นพบความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่ต้องการดู ต้องการชมทีวีชุมชน และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุน สนับสนุนเนื้อหา พร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล
ในวาระแห่งการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลของประเทศ อันจะสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในทุกระดับ การเชื่อมต่อโครงข่ายความรู้และเครือข่ายการสื่อสาร โดยอาศัยเครื่องมือ “ทีวี” จึงเป็นแนวทางสำคัญที่เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ชุมชน สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ในอนาคต
และ…เพื่อให้ “ทีวี” อยู่ในมือของประชาชนทุกคน
พะเยาทีวี และเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมแล้วที่จะสร้าง “ต้นแบบทีวีชุมชน”
ตามเจตนารมณ์แห่งกฏหมายจัดสรรคลื่นความถี่ฯวิทยุและโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ต้องเป็นของชุมชน