พิธีบวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือและยังรวมถึงนักเรียนกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

การบวชป่าในครั้งนี้ เพื่อจะอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความยั่งยืน และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ภาคีเครือข่าย จัดทำพิธีบวชป่าสืบชะตาต้นน้ำ ณ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 27 กุมภาพันธ์ 2559