image

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครั้งที่ ๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ“นักข่าวชุมชน”
ณ ปวงสตูดิโอ อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
………………………..
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสารและเสื้อนักข่าวชุมชน
๐๙.๐๐ น. นายวัชระ ศรีคำตัน ประธานคณะกรรมการโครงการก่อตั้งพะเยาทีวีชุมชน
กล่าวความเป็นมาและความสำคัญของการสื่อสารชุมชน
๐๙.๓๐ น. ดร.ภัทรา บุรารักษ์ นำเสนอคู่มือจริยธรรม “นักข่าวชุมชน”
· หลักการด้านจริยธรรมของสื่อทั่วไป
· รูปแบบและแนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อชุมชน
๑๐.๐๐ น. ฝึกทักษะปฏิบัติงาน “นักข่าวชุมชน” เบื้องต้น โดย ชัยวัฒน์ จันธิมา
· ทักษะการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมตัดต่อ นำออกผลงาน
· ทักษะการเล่าเรื่อง สื่อข่าว/สื่อภาพเบื้องต้น
· การประสานงานและการบรรณาธิการข่าวร่วมกับ “พะเยาทีวีชุมชน”
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง โดย ทีมพี่เลี้ยงนักข่าวพะเยาทีวีชุมชน (๖ กลุ่ม)
· กลุ่มประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา (สันแกลบดำ/สันหนองเหนียว)
· กลุ่มอาชีพแม่ญิงรอบกว๊านพะเยา (สานผักตบ/ขายกุ้งเต้น)
· กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม (วัดพระธาตุ /งานสล่า วิถีชุมชน)
๑๕.๐๐ น. นำข้อมูลมาเรียบเรียง ตัดต่อ เป็นภาพข่าว/คลิปข่าว เพื่อเตรียมนำเสนอ
๑๖.๐๐ น. นำเสนอและชื่นชมผลงานแต่ละท่าน ดำเนินรายการโดย ดร.ภัทรา บุรารักษ์
๑๗.๓๐ น. พิธีมอบ “บัตรนักข่าวชุมชน” โดย พระครูศรีวรพินิจ ประธานสถาบันปวงผญาพยาว
๑๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
องค์กรร่วมจัด : สถาบันปวงพญาพยาว / มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย