11755882_887870074583337_2199341806022210062_n
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2015
สถาบันปวงผญาพยาว ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของ“พะเยาทีวี”ทีวีชุมชน ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะ การจัดประชุมเครือข่าย การจัดประชุมกรรมการก่อตั้ง และการประสานงานขับเคลื่อนประเด็นสื่อชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และนโยบาย โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย ค้นพบการความสำเร็จและข้อแนะนำในการทำกิจกรรม ดังนี้

ระดับบุคคล
· คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายประสานงานโครงการ ฝ่ายทดลองผลิตรายการต้นแบบ และคณะกรรมการก่อตั้งโครงการ มีการประชุมและวางแผนงานร่วมกัน เป็นระยะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เริ่มเข้าใจและมองเห็นทิศทางการพัฒนาทีวีชุมชนในระดับต่างๆ มากขึ้น
· ให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือล้น มีความเสียสละ มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการไม่ได้รับค่าตอบแทนเต็มความรู้ความสามารถ มากไปกว่านั้นยังสนับสนุนทุน สถานที่และอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานด้วย
· มีพัฒนาการในการเรียนรู้และเข้าใจเห็นใจผู้อื่น ยกระดับการทำงานแบบ “นำเดี่ยว” เป็น “นำร่วม” สร้างสังคมประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมชุมชนมาปรับใช้ในการทำงาน และสะท้อนความรู้สึกภาคภูมิใจร่วมกันเมื่อจบกิจกรรม
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ
· คณะทำงานเกือบทั้งหมดเป็น “จิตอาสา” มีภาระอื่นๆ ที่เป็นงานประจำหรือเกี่ยวข้องกับชุมชนด้านอื่นๆ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพบปะพูดคุย หรือทำกิจกรรมได้พร้อมหน้าหรือครบถ้วนในแต่ละครั้ง จึงเสนอให้มีการปรับช่วงเวลากิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
· ยังมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในนโยบายภายนอก จึงเสนอแนะให้ผู้คณะงานมีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันเข้าประชุมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อจะได้มองเห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนต่อไป
ระดับเครือข่าย
· เครือข่ายในชุมชนต่างๆ มีความสนใจต่อการกำเนิด “ทีวีชุมชน” โดยในแต่ละพื้นที่ มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีทีวีชุมชนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรับรู้ข่าวสารภายในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง
· องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตื่นตัวและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การฝึกอบรมบุคลากร และการผลิตรายการร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงงานพัฒนาในชุมชน ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น
· เกิดการแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนประเด็น “ทีวีชุมชน” ในระดับประเทศ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัด เครือข่ายไทยพีบีเอส และสถาบันการศึกษาต่างๆ
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ
· เครือข่ายระดับกว้างยังเข้าใจว่า “ทีวีชุมชน” เป็นเหมือนสื่อทั่วไปให้บริการชุมชนด้านประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะ คือ ต้องจัดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับเข้ามาเป็น “เจ้าของ” มากขึ้น
· เครือข่ายที่สนใจขับเคลื่อนทีวีชุมชน ติดปัญหาด้านงบประมาณในการลงพื้นที่สร้างเวทีกลไกระดับพื้นที่

ระดับนโยบาย

· กสทช. ประกาศนโยบายทีวีชุมชน โดยเริ่มโครงการพัฒนาโครงการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ/ITU จัดให้มีการศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้มีการทดลองนำร่อง สองพื้นที่ คือ จังหวัดพะเยา และอุบลราชธานี ทั้งนี้“พะเยาทีวี” ได้แสดงเจตจำนงมาตั้งแต่ต้น จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนครั้งนี้
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ
· การทดลองนำร่องทีวีชุมชนที่จังหวัดพะเยา แม้จะมีความพร้อมในแง่ของการเตรียมการ แต่ยังขาดกลไกและอุปกรณ์เครืองมือบางส่วนที่จะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ จึงเสนอแนะให้มีแผนระดมทุนและยกระดับองค์กรให้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะ คือ สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ทั้งนี้อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียน ซึ่งน่าจะช่วยทำให้พะเยาทีวีมีความเป็นสื่อชุมชนอิสระ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การตรวจสอบความโปร่งใส และทำงานได้กว้างขวาง
· ควรเตรียมสำนักงาน สตูดิโอพะเยาทีวี ก่อนเดือนมิถุนายน 2016

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

http://www.fnfthailand.org/