พะเยาทีวีพัฒนาศักยภาพ “นักข่าวเยาวชน”

IMG_2341
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “นักข่าวเยาวชน”
วันที่ 25-28 มกราคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

……………………..
วันที่ 1 ( 25 มกราคม 2559 )
13.00 น. ต้อนรับและลงทะเบียน
13.30 น เป้าหมาย ขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของการฝึกอบรม
14.00 น. เช็คเครื่องมือและความถนัดของผู้เข้าร่วมอบรม
14.30 น. สื่อพลเมือง นักข่าวพลเมือง คืออะไรและทำอย่างไร
โดย ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์
15.30 น. การใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มพลังการสื่อสารของพลเมือง
– การถ่ายภาพ การตัดต่อและอัพโหลดด้วยโทรศัพท์มือถือ
โดย ชัยวัฒน์ จันธิมา พะเยาทีวีชุมชน
17.00 น. Assignment มอบหมายงาน โดย ชัยวัฒน์ จันธิมา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 ( 26 มกราคม 2559 )
09.00 น. Show time! นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
10.00 น. ทำไมพลเมืองต้องสื่อสาร
โดย นายสุรพงษ์ พรรณ์วงษ์ สำนักเครือข่าวสื่อพลเมืองไทยพีบีเอส
11.00 น. Role play: Put myself in someone’s shoes กิจกรรมบทบาทสมมติ:
คิดและทำ (สื่อ) แบบพลเมือง
โดย ผศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ์ และนายสุรพงษ์ พรรณ์วงษ์
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ออกแบบการสื่อสารและการบริหารหน้าจอถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ 1 โมเดล
1 คณะ และพะเยาวิจัย
– บรรยายสรุปภาพรวมของงาน โดยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
– วางแผนการบริหารจัดการรายการและการถ่ายทอดสด
15.00 น. สำรวจสถานที่จัดงาน
โดย ณภัทร รวมสุข และ อาทิตย์ บุญกว้าง
15.30 น. นำเสนอแผนการทำงานและการจัดผังรายการ ควบคุมโดย ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์
17.30 น. จัดตั้งและทดสอบอุปกรณ์และการทำงาน ณ สถานที่จัดงาน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 3 ( 27 มกราคม 2559 )
08.00 -17.00 น. ปฏิบัติการการถ่ายทอดสดในงาน 1 โมเดล 1 คณะ
ควบคุมโดย ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ / นายชัยวัฒน์ จันธิมา
วันที่ 4 ( 28 มกราคม 2559 )
08.00-12.00 น. ปฏิบัติการการถ่ายทอดสดในงานพะเยาวิจัย
ควบคุมโดย ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ / นายชัยวัฒน์ จันธิมา
13.00 น. เก็บอุปกรณ์ และประเมินผลการฝึกอบรม
องค์กรร่วมจัด : มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันปวงพญาพยาว มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย

IMG_2352