framework_logoเมื่อการเปลี่ยนแปลงของระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยกำลังจะปรับเปลี่ยนจากระบบส่งสัญญาณแบบอนาลอกไปสู่ระบบดิจิตัล และคาดการว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี 2558 แน่นอนว่าความปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กำลังเกิดขึ้น เมื่อช่องฟรี ทีวี 6 ช่องที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ กำลังจะกลายเป็นฟรี ทีวี อีก 48 ช่องในวันข้างหน้า โอกาสสำคัญที่รายการน้ำดี อีกมากมายจะได้เกิดขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ในประเทศไทยจึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้นทีวีต้นแบบ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ

1558409_1592151391008619_7458770621064462983_n

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และสถาบันปวงพญาพยาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจึงร่วมสนับสนุนสถาบันปวงพญาพยาว ในการจัดกระบวนการเพื่อให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บนหลักพื้นฐานแห่งประชาธิปไตย สำหรับเวที“แต่งดาก๋วยสลากกำกึ๊ดออกแบบพะเยาทีวีชุมชน” หรือ “เวทีแสดงความคิดเห็นการออกแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่พึงปรารถนา” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้หญิงและชาวประมงในจอพะเยาทีวีชุมชน” ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ต่อเนื่องกันอีกด้วย ซึ่งทั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากสำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นผู้ฝึกอบรมการเล่าเรื่องและทำข่าว โดยมีกลุ่ม “แม่หญิงพะเยา และชาวประมงพะเยา” เป็นผู้ให้ความรู้และเล่าถึงประเด็นที่ทางกลุ่มต้องการให้นำเสนอ ในวันที่ 27 อีกด้วย
สำหรับเวทีชุมชนในวันที่ 26 กันยายนนั้น มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น พี่น้องชาวประมงพะเยา กลุ่มแม่หญิงพะเยา ประธานสภาวัฒนธรรมชุมชนพะเยา กลุ่มเอ็นจีโอในพื้นที่ ส่วนราชการ อบต สื่อสารมวลชนอิสระ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาชนผู้สนใจ แม้กระทั่งสามเณรและภิกษุ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประชาชนในพื้นที่ที่เห็นถึงความสำคัญของสื่อ และผลกระทบของการสื่อสารต่อคนในชุมชน ซึ่งเวทีนี้ นำโดย คุณชัยวัฒน์ จันทิมา สถาบันปวงพญาพยาว เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้พระครูศรีวรพินิจ (วัดศรีโคมคำ)อันเป็นแรงบันดาลใจของสถาบันปวงพญาพยาว เป็นผู้อาวุโสในงานนี้
สำหรับสถาบันปวงพญาพยาว เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และความสัมพันธ์อันดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน สถาบันได้จัดกิจกรรม และกระบวนการการเรียนรู้กับชุมชน และดำเนินการในแง่ของการผลักดันสื่อทางเลือกในพื้นที่อีกด้วย

10428558_1592151434341948_2137763862163278696_n

สำหรับกิจกรรม เริ่มแรกแต่ละคนได้มีการแนะนำตัว จากนั้นจึงให้ความเห็นถึง ทีวีชุมชนที่พึงปรารถนา โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันไป เช่น อยากเห็นรายการที่มาจากคนในชุมชนจัดทำเอง รายการสร้างสรรค์ด้านเยาวชน รายการนักข่าวพลเมือง รายการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือรายการที่นำเสนอองค์ความรู้ท้องถิ่นเป็นต้น โดยทุกความเห็นต่างอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่จะมีสังคมที่เป็นกลาง และรู้เท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการได้รับข่าวสารตามจริงที่รายงานตรงจากคนในพื้นที่ การสร้างเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาความเป็นอยู่ การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่เหมาะสม มากไปกว่าแค่การรับชมข่าวจากส่วนกลาง ละครน้ำเน่าและโฆษณาชวนเชื่อ ตามที่เป็นอยู่ โดยคนในพื้นที่เองต่างก็เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้ ดร.ไรเนอร์ อดัม ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจแก่ผู้ร่วมงานไว้ด้วย ว่า” ปัญหาบางปัญหาอาจจะไม่ถึงเวลาที่ต้องแก้ไข หรือบางปัญหาอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ แต่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนในชุมชนต่างมองเห็น และนำปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุย ถกเถียงกัน เช่นเดียวกับการจัดเวทีสาธารณะเพื่อทีวีชุมชนพะเยา ที่พึงปรารถนาในวันนี้ เพราะนี่คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต”