การประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการผลิตสื่อชุมชนด้วยมือถือ ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแม่กก ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตามที่สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใน “โครงการออกแบบสื่อชุมชนบนมือถือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐”  เพื่อดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรการผลิตสื่อชุมชนด้วยมือถือ ให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ผลิตสื่ออย่าง ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ วิชาชีพ และนักสื่อสาร ชุมชน เข้าร่วมเป็นกรรมการและประชุมในวันนี้

โดยมีแผนงานและกิจกรรมในส่วนของการสร้างหลักสูตร คือ

๑. คู่มือการผลิตสื่อชุมชนบนมือถืออย่างสร้างสรรค์ และผลิตเป็นหนังสือ ๕๐๐ เล่ม

๒. ครูวิทยากร ผู้มีความรู้ด้านการผลิตสื่อชุมชนบนมือถือ จำนวน ๑ รุ่น  ๓ ครั้ง

๓. การฝึกอบรมให้แก่เครือข่าย กลุ่มอาชีพ วัย และประเด็นการงานด้านต่างๆ จำนวน ๙ รุ่น

๔. บทความหรือคลิป เสริมทักษะการผลิตสื่อชุมชนบนมือถือ เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๕. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อชุมชน หรือโฮงเฮียนสื่อชุมชน ร่วมกับ พะเยาทีวี เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้และเชื่อมโยงการทำงานเครือข่ายผลิตสื่อชุมชนในอนาคต

สำหรับการร่างหลักสูตรและคู่มือ ในเบื้องต้นจะดำเนินการยกร่างและรวบรวมเป็นรูปเล่มสำหรับใช้ ประกอบการฝึกอบรมครูวิทยากรและเครือข่าย จากนั้นจะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุงตามคำ แนะนำของคณะกรรมการ  ครูวิทยากร  เครือข่ายผู้เข้าอบรม และผู้นำไปใช้อื่นๆ  ก่อนจะตีพิมพ์ต่อไป