ดร.ภัทรา บุรารักษ์ และนายชัยวัฒน์  จันธิมา  เป็นตัวแทนพะเยาทีวีชุมชน  เข้าร่วมอบรมโครงการ “อบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องคอนเนคชั่น ๑ ชั้น ๙ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร จัดโดย  กสทช.