นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ส่งมอบกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในการให้บริการช่วยเหลือประชาชน สังคม และชุมชน ในด้านต่าง ๆ นั้น ทางสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประกอบและติดตั้งกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา เนื่องด้วยกว๊านพะเยาประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2558 ที่ผ่านมาทำให้บริเวณรอบตลิ่งในกว๊านตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นและกระจายเป็นบริเวณกว้าง ต่อมาในปี 2559 ได้เกิดน้ำท่วมจึงทำให้วัชพืชถูกน้ำท่วมขังตายและเน่าเปื่อย ส่งผลให้คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ทำให้ปลาที่มีความต้านทานต่ำตายลงบางส่วน จังหวัดพะเยาจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการจัดทำกังหันน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกว๊านพะเยา ภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมี นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าลานข่วงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา

ภาพ/ ประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา