“พะเยาไม่ใช่ไก่ตาฟาง”

วิมล ปิงเมืองเหล็ก นักวัฒนธรรมศึกษาคนสำคัญของเมืองพะเยา วิพากษ์จุดเสี่ยงของการนำเอาชาติพันธุ์ไปเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว และความท้าทายของคนพื้นถิ่นต่อกระแสการพัฒนา / พะเยาทีวีชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกทุกแง่มุม อธิบายได้ชัดเจน พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง