กระแสปลุกให้คนตื่นมารับ “ฝัน” ประเด็นสนามบินพะเยา หรือ ท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา ได้รับการขานตอบเป็นระยะ

…พะเยาทีวีชุมชน ได้ติดตามความคืบหน้าล่าสุด  ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพียง “การศึกษา” โดยก่อนหน้านั้น ปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการศึกษา ในชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา”

และปลายปี  2559  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  ก็ได้ทำการศึกษาต่อในชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พะเยาทีวีชุมชน ได้เข้าพูดคุยกับ นางพิมลพร  เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โดยได้รับแจ้งความคืบหน้าว่า ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โดยตนเองและ ดร.อดิศร เรือลม นักผังเมืองชำนาญการ ผู้ร่วมกันศึกษา จะขอเปิดเผยรายละเอียดของผลการศึกษาทั้งหมดในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ มีประเด็นที่ตั้งน่าสนใจไว้ดังนี้ คือ

1.พื้นที่ให้บริการ  อันหมายถึง จุดที่ตั้งและการเดินทางเข้าถึงสนามบิน

2.จำนวนผู้ใช้บริการ  มีเพียงพอต่อเที่ยวบินที่จะให้บริการหรือไม่

3.ใครเป็นผู้การตัดสินใจก่อสร้าง และ ใครจะเป็นผู้ลงทุน

นางพิมลพร  เพียรเสถียรกุล   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  ให้ความเห็นเบื้องต้นว่า

  1. พะเยาอยู่ในจุดศูนย์กลางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน เชียงราย น่าน แพร่ ซึ่งทั้งสามจังหวัดมีสนามบินรองรับหมดแล้ว คงขาดแต่พะเยา ซึ่งจุดนี้หากพะเยาจะเปิดสนามบินอีกหนึ่งแห่งก็เป็นไปได้ โดยมีพื้นที่ให้บริการโดยรอบรัศมี 100 – 150 กม. ซึ่งสามารถใช้เวลาเดินทางเดินทางมายังสนามบินไม่เกิน  1.30 ชม. และเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงมาก กับการใช้รถโดยสารประจำทางในปัจจุบัน
  2. จำนวนผู้ใช้บริการ หรือปริมาณของคนที่มาใช้บริการ มีผลต่อการคุ้มทุนหรือไม่? ซึ่งเชื่อว่า ในอนาคตมีความเป็นไปไดที่ประชากรในพื้นที่ที่ได้ศึกษา เช่น  อำเภองาว จ.ลำปาง, ต.แม่กา(ม.พะเยา), อ.เมืองพะเยา,  อ.แม่ใจ, อ.เชียงคำ, อ.ภูซาง, อ.เทิง จ.เชียงราย  เป็นต้น จะมาใช้บริการสูงขึ้น
  3. ใครเป็นผู้การตัดสินใจก่อสร้าง และ ใครจะเป็นผู้ลงทุน ซึ่ง ผลการศึกษาเบื้องต้นในเรื่องนี้ พบว่า ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ คือ การใช้พื้นที่ ซึ่งที่ดินโดยส่วนใหญ่ในจังหวัดประกอบด้วยป่า ที่ดินสปก. พื้นที่อุทยาน และอื่นๆ ประกอบกับยังขาดหน่วยงานที่จะเข้ามาจัดการสนับสนุน

แม้ในความเป็นจริง การสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ก็มีความเป็นไปได้ กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จ.พะเยา ที่ไม่มีปัญหาหรือสิ่งกีดขวางแนวเส้นทางการบินของเครื่องบินแต่อย่างใด เป็นพื้นที่ในการสร้างควรอยู่ในพื้นที่ราบ พิสัยการบินอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่มีภูเขาขวางกั้น   แต่ก็มีอุปสรรคอื่นๆ

โดยเฉพาะการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ฝ่ายนโยบาย

นางพิมลพร  เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การศึกษา ก็คือ การศึกษา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา มีหน้าที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อนำมาประกอบการทำงานด้านวางระบบขนส่งและผังเมืองในอนาคตเท่านั้น

ในลำดับต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงต้อง ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสังคม  และความต้องการของประชาชนก่อน อีกทั้งจังหวัดพะเยาในอนาคตจะมีการคมนาคมให้ครบทุกรูปแบบด้วยจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป

สร้างได้หรือไม่ได้  ไม่มีคำตอบ ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงคมนาคม ว่ามีนโยบายและขแนวทาง ในเรื่องนี้อย่างไร แต่เท่าที่รู้

“สนามบินแหล่งที่สองของเชียงใหม่คิดมากว่า 20-30 ปี ก็ยังไม่เกิด”

นางพิมลพร  เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สิ่งที่ชาวพะเยา ควรตะหนักและให้ความสนใจเวลานี้ คือ การออกแบบการพัฒนาเมืองพะเยาที่มีอยู่แล้วว่าควรทำอย่างไร เช่น เขตเมืองเก่าที่เริ่มหนาแน่น  และเขตเมืองใหม่ที่ต้องรีบวางแนวทางรองรับความเจริญในอนาคต  รวมถึงกว๊านพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของจังหวัดพะเยา

โดยในช่วงต่อจากนี้ไป   ทางสำนักงานโยธาฯ กำลังเร่งศึกษาเรื่องระบบ Logistic ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อผลักดันและเชื่อมโยงให้เกิดการค้า การลงทุน และการเปิดด่านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปีพ.ศ. 2560  ซึ่งจะใช้งบประมาณจำนวน 32 ล้านบาท

ในส่วนของการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว ที่บ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา จังหวัดพะเยาได้งบประมาณมาจำนวน 10 ล้านบาท  ให้ก่อสร้างอาคาร ทำการชั่วคราว  มีงานศุลกากร การตรวจโรค ตรวจสัตว์ และอื่นๆ เพื่อรองรับ เปิดเป็นด่านถาวรในเร็วๆนี้ได้

“สนามบินพะเยา ฝันได้ แต่ไม่ใช่กระแสที่ควรให้ความสนใจมากนัก โดยส่วนตัวคิดว่า พะเยาเราควรทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่า”