“เมื่อพระคุณเจ้าอยากเล่าเรื่องผ่านก­ารสื่อสาร จะเกิดอะไรขึ้น …”

พระและเณรในชุมชนเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่สนใจและเห็นความสำคัญของการสื่อสารเรื่­องราวในชุมชน การรวมกลุ่มกันครั้งแรก เพื่อภารกิจการสื่อสารจึงเกิดขึ้น เริ่มจากการทำวิทยุชุมชน แต่ด้วยข้อจำกัดในการสื่อสารที่ไม่สามารถส­ื่อสารด้วยภาพได้ จึงเริ่มมีแนวคิดที่จะทีวี เพื่อสื่อภาพและเสียงไปพร้อมกัน

ในช่วงแรกมีการลองทำสารคดี และถ่ายทอดสดกิจกรรมในชุมชน เช่น งานตานก๋วยสลาก แต่ด้วยข้อจำกัด ทางด้านการรับชม ที่รับชมได้เฉพาะช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของคนในชุ­มชน

ระยะต่อมาได้รับบริจาคเครื่องส่งสัญญาณในร­ะบบแอลนาล็อค กลุ่มสามเณรซาแนลจึงทดลองถ่ายทอดสดทีวีชุม­ชนผ่านระบบคลื่นแอลนาล็อค ผลคือ ทำให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนที่ไม่สามารถไปวัด­ในงานตานก๋วยฉลาก ที่เป็นงานวัฒนธรรมชุมชน ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านทีวี ซึ่งสื่อกระแสหลักหรือทีวีช่องหลักไม่มี

รายการสองกำลังสื่อ ตอน สามเณรชาแนล เผยแพร่เมื่อ 24 ต.ค. 2014