ส่งเสริมความร่วมมือผู้ประกอบการค้าชายแดนลาวกับจังหวัดพะเยา

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน(เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน) แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว กับจังหวัดพะเยา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากเมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชนมาร่วมประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมร้านอาหารร่มไม้แสงจันทร์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา