เจตนารมณ์ของเรา

ป้ายสื่อ233พะเยาทีวี ทีวีชุมชน ถือกำเนิดจากแนวคิดและแนวทางการทำงานของสถาบันปวงผญาพยาว และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการจัดระบบองค์ความรู้และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและเคารพในวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านพื้นที่สื่อสารสาธารณะเพื่อร่วมกันออกแบบสังคมที่พึงปรารถนาแห่งอนาคต

ทั้งนี้พะเยาทีวี จะเป็นเครื่องมือหรือช่องทางหนึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ที่จะช่วยหนุนเสริมให้ผู้คนในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยข้อมูล ความรู้ ที่เกิดขึ้น ให้ถือเป็น “ภูมิปัญญาร่วม” หรือทรัพยากรของชุมชน ชุมชนมีสิทธิ์เข้าถึงในบริการ และสามารถนำ ไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ด้วยเหตุนี้ “สถานะ” ของพะเยาทีวี จึงต้องให้ชุมชนในพื้นที่เป็น “เจ้าของ” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกระดับได้รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูผู้ชม ผู้ผลิต ผู้สนับสนุน และผู้กำกับดูแลตรวจสอบนโยบายหรือแนวทางการทำงาน

พะเยาทีวี มีภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นช่องทางการสื่อสาร  กองบรรณาธิการผลิต และรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน ทั้งเก่าและใหม่ ให้เป็นระบบ ให้มีคุณภาพ ให้ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึง พร้อมกับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสื่อชุมชนและจัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารภายในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับโคร่งข่ายระดับต่างๆ อันจะเกิดเป็นพลวัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“พะเยาทีวี/ทีวีชุมชน” จึ่งมีความหมายตรงๆ แยกตามคำ ดังนี้
“ทีวี” คือ “สื่อ/ช่องทาง”
“ชุมชน” คนพะเยา คือ “เจ้าของ”

มีเหตุใดผิดจากความหมายนี้
ถ้าไม่ใช่ “ทีวีชุมชน”
ก็ไม่ใช่ “พะเยาทีวี”