เวทีสมัชชาพลเมืองรวมพลังประชารัฐสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา

img_4303.jpgเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน. อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณะทำงานประชาสังคมจังหวัดพะเยา โดยการสนุบสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง ร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสมัชชาพลเมืองรวมพลังประชารัฐสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่รูปธรรมในการจัดการปัญหาของชุมชนตามประเด็นงานต่างๆ ผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน และสร้างการตื่นตัวของพลเมืองสู่การจัดการตนเอง โดยได้มีการเสวนาพื้นที่ตำบลจัดการตนเอง 7 ประเด็นการพัฒนา 7 พื้นที่ตำบล ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นธรรม การพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา การพัฒนาสภาองค์กรชุมชนและประชาธิปไตยชุมชน การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดพะเยา (ผู้สูงอายุ,เยาวชน) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน การจัดการสถานะสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติการบริการสาธารณสุข ของคนพะเยา และการเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ความเป็นพลเมืองสู่นโยบายประชารัฐ” ในมุมมองของท้องถิ่น (นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา) สื่อมวลชน (นายชัยวัฒน์ จันธิมา) และนักธุรกิจ (นายจรัส สุทธิกุลบุตร) ปิดท้ายด้วยการประกาศเขตนารมย์ร่วมกันมนการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการดำรงชีพของคนพะเยาทั้งในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อพัฒนาพะเยา ใน 7 ประเด็นหลัก


(ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่ ภาพ)