เวทีสื่อสารสาธารณะธรรมนูญกว๊านพะเยา ประเด็น
กฏหมายและกลไกบริหารจัดการ โดยตัวแทนหน่วยงานราชการ
ร่วมจัดโดย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฟรีดริชเนามัน สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา สถาบันปวงผญาพยาว