เพื่อให้เครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่สังกัด หน่วยงานและชุมชนของตนเอง อีกทั้งจะได้เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย “นักข่าวทีวีชุมชน”ในลำดับ ต่อไป ทางสถาบันปวงผญาพยาว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวชุมชน” ณ ปวงสตูดิโอ อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ด้วย สถาบันปวงผญาพยาว องค์กรไม่แสวงหากำไร ทำงานด้านการจัดระบบองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น โดยสืบสานปณิธานพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา ได้จัดทำโครงการก่อตั้งสถานี โทรทัศน์ในระบบดิจิตัลประเภทบริการชุมชน“พะเยาทีวี”ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะ ในอนาคต ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาหาแนวทางและพัฒนาเครือข่ายทั้งในระดับชุมชนและ ระดับประเทศ ร่วมกับ กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมแห่งชาติ (ไอทียู) มีกิจกรรมการ พัฒนาผู้ชมผู้ผลิต และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง