นับตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๖ “สถาบันปวงผญาพยาว” องค์กรเล็กๆ ซึ่ง ทำงานด้านการจัดระบบองค์ความรู้และเครือข่ายท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ได้ริเริ่ม โครงการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะระดับชุมชน หรือ “ทีวีชุมชน”ขึ้น โดยอาศัยนโยบายการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ โทรทัศน์ ใน ประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อ หรือช่องสถานีโทรทัศน์ในระดับ ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ตาม พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.
สถาบันปวงผญาพยาว ได้ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันวิชาการใน พื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันสื่อสาธารณะระดับประเทศ ได้แก่ ไทยพีบีเอส โดยทำการศึกษาวิจัย ออกแบบและทดลองปฏิบัติการ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ยึดเอาแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุก ขั้นตอน ตั้งแต่ความต้องการของผู้ชมผู้ฟังในชุมชน การผลิตรายการ การบริหารจัดการองค์กร การกำกับดูแลและตรวจสอบ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจากองค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกและภายในชุมชน
เครือข่ายพัฒนาชุมชน เครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส เครือข่าย จิตอาสา เครือข่ายสื่อท้องถิ่น พะเยาเคเบิลทีวี ฯลฯ
องค์กรภายนอก เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักวิจัยแห่งชาติ มูลนิธิ สื่อมวลชนศึกษา (Mediamonitor Thailand) โดยเฉพาะมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ โครงการ พะเยาทีวีชุมชน เดินหน้ามาตลอดสองสามปีที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะระดับชุมชน การจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเครือข่ายต่างๆ การผลิตรายการต้นแบบร่วมกับ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และการจัดประชุมคณะ กรรมการก่อตั้ง
ผลของกิจกรรม ได้สร้างการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ การหา ฉันทามติตามแนวทางประชาธิปไตยทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น หน่วยงาน รัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และสถาบันวิชาการ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดพลังพลเมือง และพลังชุมชน ขับเคลื่อนใน เชิงนโยบายในพื้นที่และระดับประเทศอีกด้วย
มากไปกว่านั้น “พะเยาทีวี” ทีวีชุมชน ได้ก่อเกิดเป็นพลังของสื่อชุมชน และถูกยกระดับให้เป็นโครงการต้นแบบ การศึกษาแนวทางการประกอบกิจการ โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยความร่วมมือของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู และ กสทช. ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มทดลองออกอากาศในปี ๒๕๕๙
ด้วยปรัชญาของทีวีชุมชน “ทีวีของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ทางคณะกรรมการก่อตั้ง จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งองค์กร “สมาคมสื่อชุมชน จังหวัดพะเยา” ขึ้น เพื่อให้มีการบริหารจัดการและทำงานในระยะต่อไป
“พะเยาทีวี” ทีวีชุมชนจะยังคงมุ่งมั่นต่อไป และขอขอบคุณเครือข่าย ทุกภาคส่วน ที่ช่วยหนุนเสริมให้เราเป็นตัวแทนของสื่อ ชุมชนในการผลักดันให้ เกิดกระบวนการปฏิรูปสื่อ เพื่อจัดระบบองค์ความรู้และเครือข่ายการพัฒนา ชุมชนในอนาคตอันใกล้นี้

ด้วยความเชื่อมั่นพลังชุมชนและพลังสื่อชุมชน
“พะเยาทีวี” ทีวีชุมชน