วันพุธ, กันยายน 20, 2017

สนามบินพะเยา ความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับ…?

กระแสปลุกให้คนตื่นมารับ “ฝัน” ประเด็นสนามบินพะเยา หรือ ท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา ได้รับการขานตอบเป็นระยะ ...พะเยาทีวีชุมชน ได้ติดตามความคืบหน้าล่าสุด  ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพียง “การศึกษา” โดยก่อนหน้านั้น ปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการศึกษา ในชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา” และปลายปี  2559  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  ก็ได้ทำการศึกษาต่อในชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พะเยาทีวีชุมชน ได้เข้าพูดคุยกับ นางพิมลพร  เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โดยได้รับแจ้งความคืบหน้าว่า ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โดยตนเองและ ดร.อดิศร เรือลม นักผังเมืองชำนาญการ ผู้ร่วมกันศึกษา จะขอเปิดเผยรายละเอียดของผลการศึกษาทั้งหมดในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ มีประเด็นที่ตั้งน่าสนใจไว้ดังนี้ คือ 1.พื้นที่ให้บริการ  อันหมายถึง จุดที่ตั้งและการเดินทางเข้าถึงสนามบิน 2.จำนวนผู้ใช้บริการ ...

ข้อท้าทาย… ธรรมนูญกว๊านพะเยาต่อการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพะเยามายาวนาน โดยกว๊านพะเยา ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายด้าน อาทิ การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  เพื่อการประมง  เพื่อการเกษตร  เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับผลประโยชน์ร่วมกัน  ท่ามกลางปัญหาที่สั่งสมมาตลอด 80 ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม  น้ำเน่าเสีย  สารพิษ  จำนวนและชนิดของปลาที่ลดลง  สร้างความเหนื่อยยากต่อการแก้ไข และนำไปสู่ขัดแย้งเป็นระยะ  จนยากที่จะหาทางออก ..... 2554  สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันปวงผญาพยาว ได้จัดเวทีสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา   ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน   ศึกษากรณีชุมชนรอบกว๊านพะเยา   โดย มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกว๊านพะเยาทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นปัญหาร่วม และข้อเสนอที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 3 ด้านคือ 1) ระบบนิเวศกว๊านพะเยา 2) ระบบบริหารจัดการกว๊านพะเยา และ3) การสร้างจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์กว๊านพะเยาร่วมกัน โดยในประเด็นที่...
video

คำประกาศพะเยาทีวีชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=5-qZG8E6eCc&t=25s ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สถาบันปวงผญาพยาว จึงร่วมมือกับเครือข่ายเริ่มศึกษาและทดลองทำทีวีในจินตภาพของชุมชนขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ มาโดยลำดับ ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ผลิต ผู้ชม ผู้กำกับดูแล และผู้ให้การสนับสนุน มีการฝึกอบรมนักข่าวพลเมือง การฝึกทักษะการผลิตรายการต้นแบบ การประชุมเสวนา การสร้างความรู้ความเข้าใจ การตั้งคณะกรรมการก่อตั้ง การสร้างเครือข่าย และการผลักดันเชิงนโยบาย ผลของการขับเคลื่อน เราค้นพบความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่ต้องการดู ต้องการชมทีวีชุมชน และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุน สนับสนุนเนื้อหา พร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ในวาระแห่งการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลของประเทศ อันจะสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในทุกระดับ การเชื่อมต่อโครงข่ายความรู้และเครือข่ายการสื่อสาร โดยอาศัยเครื่องมือ “ทีวี” จึงเป็นแนวทางสำคัญที่เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ชุมชน สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ในอนาคต และ...เพื่อให้ “ทีวี” อยู่ในมือของประชาชนทุกคน พะเยาทีวี และเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมแล้วที่จะสร้าง “ต้นแบบทีวีชุมชน” ตามเจตนารมณ์แห่งกฏหมายจัดสรรคลื่นความถี่ฯวิทยุและโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ต้องเป็นของชุมชน

MOST COMMENTED

ฝึกทักษะนักข่าวทีวีชุมชน

เพื่อให้เครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่สังกัด หน่วยงานและชุมชนของตนเอง อีกทั้งจะได้เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย “นักข่าวทีวีชุมชน”ในลำดับ ต่อไป ทางสถาบันปวงผญาพยาว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวชุมชน” ณ ปวงสตูดิโอ อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วย สถาบันปวงผญาพยาว องค์กรไม่แสวงหากำไร ทำงานด้านการจัดระบบองค์ความรู้...

เชียงคำเมืองงาม