วันพุธ, กันยายน 20, 2017

พะเยาและแขวงไซยะบุลีลงนามความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค.60 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พ.ต.ต.สงวน โรงสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในด้านต่างๆดังนี้ 1.รักษาความสงบและอำนวยความปลอดภัยตามแนวชายแดน 2.ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนและการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าออกบริเวณชายแดน 3.ความร่วมมือในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร-บ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล ภายในปี 2560 4.ความร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุม คุมขัง 5.ความร่วมมือด้านแรงงาน 6.ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 7.ด้านเศรษฐกิจและการค้า 8.ด้านสาธารณสุข 9.ด้านศิลปะ...

งานวันคนพิการพะเยาเน้นความเท่าเทียม

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดมีการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยมีหัวข้อการจัดงาน “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วน...

ข้อท้าทาย… ธรรมนูญกว๊านพะเยาต่อการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพะเยามายาวนาน โดยกว๊านพะเยา ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายด้าน อาทิ การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  เพื่อการประมง  เพื่อการเกษตร  เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับผลประโยชน์ร่วมกัน  ท่ามกลางปัญหาที่สั่งสมมาตลอด 80 ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม  น้ำเน่าเสีย  สารพิษ  จำนวนและชนิดของปลาที่ลดลง  สร้างความเหนื่อยยากต่อการแก้ไข และนำไปสู่ขัดแย้งเป็นระยะ  จนยากที่จะหาทางออก ..... 2554  สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันปวงผญาพยาว ได้จัดเวทีสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา   ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน   ศึกษากรณีชุมชนรอบกว๊านพะเยา   โดย มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกว๊านพะเยาทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นปัญหาร่วม และข้อเสนอที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 3 ด้านคือ 1) ระบบนิเวศกว๊านพะเยา 2) ระบบบริหารจัดการกว๊านพะเยา และ3) การสร้างจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์กว๊านพะเยาร่วมกัน โดยในประเด็นที่...

รวมภาพสีสันงานแข่งขันล้อเลื่อนม่อนทานตะวัน

สีสัน บ่ายวันอาทิตย์ ในงานการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ที่ม่อนทานตะวันป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 8/1/60 ภาพ/ลุงเบิ้ม และเครือข่าย ...

กลุ่มรักษ์เชียงของตอบโต้เรือสำรวจแก่งโขงของจีน

บ่ายวันนี้ 8/1/60 กลุ่มรักษ์เชียงของ...ออกปฏิบัติการพิเศษ ใช้เรือขนาดเล็กพร้อมป้ายผ้า วิ่งรอบเรือสัญชาติจีน คัดค้านการสำรวจและออกแบบระเบิดแก่งกลางแม่น้ำโขง โดยทีมวิศวกรประเทศจีน ภาพ/กลุ่มฮักเชียงของ  

คณะสงฆ์พะเยาขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไม่หยุด

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้บรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ

MOST COMMENTED

พะเยาทีวีชุมชน บนเส้นทางที่มีความหวัง

ออกอากาศวันที่ 26 ธค. 56 ตามแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ­โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลของประเทศ กำหนดให้ปีนี้ คณะกรรมการ กสทช.จะต้องออกใบอนุญาตให้แกชุมชนที่สนใจ ที่จะก่อตั้งให้เป็นทีวีชุมชน แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ในขณะที่ภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกา­รมีสิทธทางการสื่อสาร ได้พยายามลงมือเตรียมความพร้อม ตั้งทีวีชุมชนของตนเองแล้ว ติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเ­ยา